МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтіңатауы
Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру
Қызметтікөрсететінмемлекеттік орган
Мемлекеттікқызметтіаудандық, қалалықжұмыспенқамтудыүйлестіружәнеәлеуметтікбағдарламаларбөлімдермен (бұданәрі –қызметтіберуші) көрсетеді.
Өтініштердіқабылдаудыжәненәтижелерінберудіжүзегеасыратынмекеме
Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру: 1) «Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясы» коммерциялықемесакционерлікқоғамы (бұданәрі – Мемлекеттік корпорация); 2) көрсетілетінқызметтіберуші; 3) ауылдық округ әкімі; 4) www.egov.kz «электрондықүкімет» веб-порталы (бұданәрі – портал) арқылыжүзегеасырылады.
Қызметтіалушылар
жекетұлғалар
Қызметтіңқұны
тегін
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі:көрсетілетінқызметтіберушіқұжаттартоптамасынтіркегенсәттенбастап:көрсетілетінқызметтіберушігенемесеауылдық округ әкімінежәнепорталғақұжаттардыңтоптамасынтапсырғансәттенбастап – 15 минут; Мемлекеттіккорпорацияда – 3 (үш) жұмыскүні (Мемлекеттіккорпорациядақұжаттарқабылданғанкүнмемлекеттікқызметтікөрсетумерзімінекірмейді);
Мемлекеттікқызметтіңкөрсетілетіннысаны
электрондық (толықавтоматтандырылған) және (немесе) қағазтүрінде.
Жұмыскестесі
Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру:
1) көрсетілетінқызметтіберушіде – www. mzsr.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер» бөліміндеорналастырылған; 2) ауылдық округ әкімінде – ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбеккодексінесәйкесдемалысжәнемерекекүндеріненбасқа, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінтүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.00-ге дейін. Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінтүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 17.30-ға дейін. Мемлекеттіккөрсетілетінқызметалдын ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезектәртібіндекөрсетіледі; 3) Мемлекеттіккорпорацияда – ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбек кодексінесәйкесжексенбіжәнемерекекүндеріненбасқа, дүйсенбіденбастапсенбініқосаалғанда, жұмыскестесінесәйкестүскіүзіліссізсағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. Қабылдау «электрондықкезек» тәртібінде, көрсетілетінқызметтіалушыныңтіркелгенжерібойыншажеделдетіпқызметкөрсетусізжүзегеасырылады, электрондықкезекті «портал арқылы» броньдауғаболады. 4) порталда – жөндеужұмыстарынжүргізугебайланыстытехникалықүзілістердіқоспағанда, тәулікбойы.
Қажеттіқұжаттар
нысанбойыншаөтініштіжәнемынадайқұжаттардыұсынады: көрсетілетінқызметтіберушіге, ауылдық округ әкіміненеМемлекеттіккорпорацияға: көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжат. Көрсетілгенқұжаттақамтылғанақпараттымемлекеттікақпараттықжүйерастағанжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжаттыұсынуталапетілмейді. Порталда: көрсетілетінқызметтіалушыныңэлектрондықцифрлыққолтаңбасыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағысұрау салу. Сұраусалудакөрсетілгенжекебастыкуәландыратынқұжаттыңмәліметтерінкөрсетілетінқызметтіалушы «электрондықүкіметтің» шлюзіарқылытиістімемлекеттікақпараттықжүйелерденалады. Көрсетілетінқызметтіберуші, Мемлекеттік корпорация, егерҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындаөзгешекөзделмесе, мемлекеттікқызметтікөрсетукезіндеақпараттықжүйелердеқамтылған, заңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғакөрсетілетінқызметтіалушыныңжазбашакелісіміналады. Портал арқылысұраусалғанкезде – көрсетілетінқызметтіалушының «жекекабинетінде» мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінсұраусалудыңқабылданғанытуралы статус көрінеді.
Мемлекеттікқызметтіңнәтижесі
көрсетілетінқызметтіалушыныңатаулыәлеуметтіккөмекалушыларғатиесілігін (не тиесіліеместігін) растайтынанықтама.