Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтіңатауы
Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау
Қызметтікөрсететінмемлекеттік орган
Мемлекеттікқызметтіаудандық, қалалықжұмыспенқамтудыүйлестіружәнеәлеуметтікбағдарламаларбөлімдері (бұданәрі –қызметтіберуші) көрсетеді.
Өтініштердіқабылдаудыжәненәтижелерінберудіжүзегеасыратынмекеме
Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру: 1) көрсетілетінқызметтіберуші; 2) кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бұданәрі – ауылдық округ әкімі); 3) мүгедектер мен әлеуметтікмаңыздыаурулары бар адамдар – www.egov.kz «электрондықүкімет» веб-порталы (бұданәрі – портал) арқылыжүзегеасырылады.
Қызметтіалушылар
жекетұлғалар
Қызметтіңқұны
тегін
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі:көрсетілетінқызметтіберушіқұжаттартоптамасынтіркегенсәттенбастап: құжаттардыңтоптамасынкөрсетілетінқызметтіберушігенемесеауылдық округ әкімінетапсырғансәттенбастап, сондай-ақпорталғажүгінгенкезде – 8 (сегіз) жұмыскүні; Әлеуметтіккөмеккөрсетуүшінқұжаттаржетіспеген не олардыңбүлінуіне, жоғалуынабайланыстыөтінішберушініңқажеттіқұжаттардыұсынумүмкіндігіболмағанжағдайларда – 20 (жиырма) жұмыскүні;
Мемлекеттікқызметтіңкөрсетілетіннысаны
электрондық (ішінараавтоматтандырылған) және (немесе) қағазтүрінде
Жұмыскестесі
1) көрсетілетінқызметтіберушіде – www.mzsr.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер» бөліміндеорналастырылған; 2) ауылдық округ әкімінде – ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбек кодексінесәйкесдемалысжәнемерекекүндеріненбасқа, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінтүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.00-ге дейін. Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесін беру: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінтүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 17.30-ға дейін. Мемлекеттікқызметалдын ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезектәртібіндекөрсетіледі; 3) порталда – жөндеужұмыстарынжүргізугебайланыстытехникалықүзілістердіқоспағанда, тәулікбойы (ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбек кодексінесәйкесжұмысуақытыаяқталғаннанкейін, демалысжәнемерекекүндеріжүгінгенкездеөтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесін беру келесіжұмыскүніндежүзегеасырылады).
Қажеттіқұжаттар
еркіннысандағыөтініштіжәнемынадайқұжаттардыұсынады: көрсетілетінқызметтіберушігенемесеауылдық округ әкіміне: 1) жекебастыкуәландыратынқұжат; 2) тұрғылықтытұратынжерібойыншатіркелгенінрастайтынқұжат; 3) нысанбойыншаөтінішберушініңотбасықұрамытуралымәліметтер; 4) адамның (отбасымүшелерінің) табыстарытуралымәліметтер; 5) өмірлікқиынжағдайдыңтуындағанынрастайтын акт және/немесеқұжат. Салыстырыптексеруүшінқұжаттартүпнұсқалардажәнекөшірмелердеұсынылады, соданкейінқұжаттардыңтүпнұсқаларыкөрсетілетінқызметтіалушығақайтарылады. Порталға: мемлекеттікқызметтікөрсетуүшін – жергіліктіөкілдіоргандардыңшешімдерібойыншамұқтажазаматтардыңжекелегенсанаттарынаәлеуметтіккөмектағайындауүшінөтініш; мемлекеттікқызметтікөрсетутуралыақпараталуүшін – көрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ-сыменкуәландырылғанэлектрондыққұжатнысанындағысұрау салу. Электрондықөтініштекөрсетілгенжекебастыкуәландыратынқұжаттың, тұрғылықтытұратынжерібойыншатіркелгенінрастайтынқұжаттың, мүгедектіктірастайтынқұжаттың, адамдаәлеуметтікмаңыздыаурудың бар-жоғынрастайтынқұжаттыңмәліметтерінкөрсетілетінқызметтіалушы «электрондықүкімет» шлюзіарқылытиістімемлекеттікақпараттықжүйелерденалады. Көрсетілетінқызметтіалушыбарлыққажеттіқұжаттардытапсырғанкезде: көрсетілетінқызметтіберушіденемесеауылдық округ әкімінде – тіркелгенкүні мен мемлекеттікқызметтіалатынкүні, құжаттардықабылдағанадамныңтегі мен аты-жөнікөрсетілгенөтініштіңүзбелі талоны беріледі; портал арқылы – көрсетілетінқызметтіалушының «жекекабинетінде» мемлекеттікқызметкөрсетуүшінсұраусалудыңқабылданғанытуралы статус көрінеді.
Мемлекеттікқызметтіңнәтижесі
әлеуметтіккөмектағайындаутуралыхабарлама.