Мүгедектерге кресло-арбалар беру

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ
Қызметтіңатауы
Мүгедектерге кресло-арбалар беру
Қызметтікөрсететінмемлекеттік орган
Мемлекеттікқызметтіаудандық, қалалықжұмыспенқамтудыүйлестіружәнеәлеуметтікбағдарламаларбөлімдермен (бұданәрі –қызметтіберуші) көрсетеді.
Өтініштердіқабылдаудыжәненәтижелерінберудіжүзегеасыратынмекеме
Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесін беру көрсетілетінқызметтіберушіарқылыжүзегеасырылады.
Қызметтіалушылар
жекетұлғалар
Қызметтіңқұны
тегін
Қызметкөрсетумерзімі
Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі:көрсетілетінқызметтіберушіқұжаттартоптамасынтіркегенсәттенбастап:құжаттардыңтоптамасынтіркеусәтіненбастап – 10 (он ) жұмыскүні;
Мемлекеттікқызметтіңкөрсетілетіннысаны
қағазтүрінде.
Жұмыскестесі
Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру: www.mzsr.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер» бөліміндеорналастырылды. тініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесін беру: сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінтүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 17.30-ға дейін. Мемлекеттікқызметалдын ала жазылуынсызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезектәртібіндекөрсетіледі.
Қажеттіқұжаттар
нысанбойыншаөтініштіжәнемынадайқұжаттардыұсынады: 1) мүгедектіоңалтудыңжекебағдарламасы; 2) жазатайымоқиғатуралы акт жәнежұмысберуші-дара кәсіпкерқызметінтоқтатқанынемесезаңдытұлғатаратылғанытуралықұжат. Салыстырыптексеруүшінқұжаттардыңтүпнұсқаларыжәнекөшірмелеріұсынылады, соданкейінқұжаттардыңтүпнұсқаларыкөрсетілетінқызметтіалушығақайтарылады. Көрсетілетінқызметтіалушықажеттіқұжаттардыңбарлығынтапсырғанкезде, көрсетілетінқызметтіберушітіркегенкүні мен мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалатынкүні, құжаттардықабылдағанадамныңтегі мен аты-жөнікөрсетілген талон береді.
Мемлекеттікқызметтіңнәтижесі
мүгедектерге кресло-арбаларұсынумерзімдерінкөрсетеотырыпқұжаттардыресімдеутуралыхабарлама.
Добавлено: 
29.10.2015 - 05:00
Последние изменения: 
20.06.2018 - 05:00