Жұмысқа орналастыру

Ойыл аудандық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
2017 жыл «1» қаңтарға
Жол
коды
Код строки
Көрсеткіштер
Показатели
Есепті ай бойынша
За отчетный месяц
Жыл басынан бері
с начало года
Барлығы
Всего
Оның ішінде ауылдық жерде
в.т.ч. из сель. мест.
Барлығы
Всего
Оның ішінде ауылдық жерде
в.т.ч. из сель. мест
А
Б
1
2
3
4
01
Өтініш берген азаматтардың саны
Число обратившихся
102
102
1935
1935
02
Оның ішінде жұмыссыздар
В том числе безработные
44
44
1629
1629
03
Жұмысқа орналастырылғандар, адам
Трудоустроены, человек
78
78
691
691
04
Оның ішінде жұмыссыздар
В том числе безработные
8
8
531
531
05
Кәсіби даярлауға, қайта даярлауға, білітілікті арттыруға жіберілгендер, адам
Направлены на профессиональную подготовку или переподготовку, на повышение квалификации, чел
55
55
06
Қоғамдық жұмысқа қатысқандар, адам
Приняли участие в общественных работах, человек
620
620
07
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы қатысушылары
Участники программы занятости – 2020
33
33
555
555
08
Еңбекақының орташа айлық мөлшері, теңге
Средний размер выплат, тенге
09
Есепте тұрған азаматтардың саны, барлығы
Численность граждан состоящих на учете, всего
22
22
10
Сонымен қатар жұмыссыз әйелдер саны
в.т.ч. численность безработных женщин
5
5
11
Кәсіптік оқуда жүргендер
Проходят профессиональное обучение
10
10
10
10
12
Қоғамдық жұмысқа қатысушылар
Участвуют в общественных работах
620
620
13
Жұмыс берушілердің жұмыспен қамту органдарына мәлімдеген бос жұмыс орындарының саны (есепті айдың соңына)
Число свободных рабочих мест, заявленных работодателями в уполномоченные органы по вопросам занятости (на конец отчетного месяца)
4
1
14
Консультация алуға өтініш берген азаматтардың саны
Число граждан, обратившихся для получения консультации по вопросу трудоустройства
Добавлено: 
19.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
13.01.2017 - 05:00