Әлеуметтік көмек

Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша 01.01.2017 жылға еңбек нарығының, сонымен қатар «Жол картасы» бағдарламасы бойынша, негізгі көрсеткіштің орындалуы
Выполнение основных показателей рынка труда с учетом Дорожной карты по отделу занятости и социальных программ по состоянию на 01.01.2017г. по Уилскому району
Іс-шара атауы
2016 жылға жылдық жоспар
Годовой план на 2016
Нақты
Фактически
Ашылған жаңа жұмыс орындары (бірлік), Барлығы:
Создано новых рабочих мест (един.) Всего:
300
350
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
Жұмыс сұраған азаматтар (бірлік), Барлығы:
Число обратившихся (чел.) Всего:
1935
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
В том числе по Программе занятости
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
1935
Жұмысқа орналастырылғандар (адам), Барлығы:
Трудоустроено (чел.), Всего
250
624
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
В том числе по Программе занятости
415
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
209
Ақылы қоғамдық жұмыстар (адам)
Общественные работы (чел.)
300
304
Кәсіптік оқу (адам), Барлығы:
Профессиональная подготовка (чел.), Всего:
23
23
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
-
-
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
23
23
Оқуды аяқтағандар
Завершили обучение
-
13
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
-
-
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
-
13
Оқу аяқталғаннан кейін жұмысқа орналасқандар
трудоустроено после обучения
-
13
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
-
-
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
-
13
Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасына қатысушылар
Участники программы занятости - 2020
-
377
Ашылған әлеуметтік жұмыс орындары, Барлығы
Создано социальных рабочих мест (един.), Всего
88
94
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
70
72
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
18
22
Жастар практикасына жолданған (адам)
Направлено на Молодежную практику (чел.)
95
104
Сонымен қатар жұмыспен қамту бағдарламасы б-ша
в том числе по Программе занятости
70
75
Жол картасы бойынша
по Дорожной карте
25
29
Тіркелген жұмыссыздар саны (адам)
Численность зарегистрированных безработных (чел.)
22
22
2017 жылдың 1 қаңтарына қарағанда
по состоянию на 01.02.15 г.
Жұмыссыздық деңгейі %
Уровень безработицы %
0,2
Добавлено: 
19.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
06.01.2017 - 05:00